چشم انداز شرکت پاکت حباب ایمن تا سال یکهزار و چهارصد و دو :

برترین شرکت در طراحی،تکوین و تولید پاکتهای ایمنی و سفره های یکبار مصرف کاغذی و توسعه حضور موفق در بازارهای هدف با افزایش محصولات جدید

ماموریت شرکت :

طراحی،تولید و تامین پاکتهای ایمنی،سفره های یکبار مصرف کاغذی با اتکاء به توانمندی کارکنان و بهره مندی از تکنولوژی برتر در جهت کسب رضایت ذینفعان

بیانیه ارزش سازمان :

مشتری مداری،حفظ کرامت و ارزش های انسانی،رویکرد بُرد- بُرد در تعامل با شرکای تجاری،تعهد با ایفای مسئولیت اجتماعی،توانمند سازی پرسنل به عنوان سرمایه شرکت